De benodigde expertise voor een blootstellingsonderzoek is verdeeld over verschillende onderzoeksinstellingen in Nederland. Daarom vormt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een onderzoeksconsortium waarin deze partijen vertegenwoordigd zijn. Het consortium voert het blootstellingsonderzoek uit.

Deelnemers van het consortium

De deelnemers kunnen gecontacteerd worden via de coördinator van OBO door te mailen naar info@bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl.

Partnerlogo

Partner

Rol bij het blootstellingsonderzoek 

Logo Alterra/WUR

Alterra, Wageningen UR 

Alterra is betrokken bij de selectie van stoffen en geschikte meetlocaties, en bij het meten en modelleren van de blootstelling van omwonenden.

Logo CLM

CLM Onderzoek en Advies 

CLM is een onafhankelijk bureau voor duurzame landbouw, gezond voedsel en vitaal platteland. Gewasbescherming is daarbij een speerpunt. In OBO zorgt CLM voor werving en begeleiding van telers en voor gegevens over de toepassing van bestrijdingsmiddelen. 

Logo Universiteit Utrecht/IRAS

 

Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht  

Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) is een interfacultair onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht. IRAS onderzoekt gezondheidsrisico’s door blootstelling aan mogelijke schadelijke stoffen uit het milieu, uit de werksituatie of uit de voedselketen. In OBO zorgt IRAS voor de algemene coördinatie, studie-design, beheer van data en samples, rekrutering van deelnemers, uitvoer van veldwerk en het analyseren van de meetdata. 

Logo WUR

Wageningen Plant Research, Wageningen UR 

Wageningen Plant Research heeft een brede kennis van de toepassing van spuittechnieken en drift van spuitvloeistof tijdens de toediening. In OBO is Wageningen Plant Research betrokken bij de selectie van bestrijdingsmiddelen en meetlocaties en voor het meten en modelleren van de drift en daardoor de blootstelling van omwonenden. Ook draagt Wageningen Plant Research bij door het inzetten van brede praktijkkennis over de agrarische sectoren en gewasbescherming. 

Logo Radboudumc

Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen (Radboudumc) 

Het Radboudumc coördineert alle metingen aan deelnemers, zoals de vragenlijsten en logboekjes, het urineonderzoek en het meten van de huidbesmetting. Het Research Lab Molecular Epidemiology zal een deel van de laboratoriumanalyses uitvoeren. 

Logo WUR

RIKILT, Wageningen UR 

RIKILT is als werkpakketleider 'Chemische Analyse' verantwoordelijk voor de kwaliteit van het chemisch onderzoek en meet een groot deel van de urine- en omgevingsmonsters op aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en metabolieten.

Logo Schuttelaar & Partners

Schuttelaar & Partners 

Schuttelaar & Partners is het communicatieadviesbureau voor een gezonde en duurzame wereld. S&P is verantwoordelijk voor het werkpakket 'Communicatie'. Ze draagt bij aan effectieve communicatie met deelnemers en een goede afstemming tussen de partijen. 

Logo TNO

TNO 

TNO is Nederlands grootste, onafhankelijke onderzoeksinstituut. In dit project meetTNO de concentratie van bestrijdingsmiddelen in en rondom woningen nabij bespoten percelen. Daarnaast draagt TNO bij aan de interpretatie en generalisatie van de resultaten. 

 

Dr. P.J.J. Sauer 

Binnen OBO is Dr Pieter Sauer op persoonlijke titel betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek bij volwassenen en met name de kinderen. Tot 1 juli 2017 vervulde hij deze rol namens het UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen).

Voorwaarden consortiumpartijen

Opdrachten aan het consortium worden door het RIVM verstrekt onder de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten.

De consortiumpartijen hebben relevante en aantoonbare expertise, zoals beschreven in het reglement voor het consortium. Zorgvuldige communicatie is nodig met alle betrokkenen, maar zeker met de omwonenden, telers en hun gezinsleden. Een voorwaarde voor de partijen is dan ook dat zij bekend zijn met de Nederlandse situatie en moeiteloos met deze mensen kunnen communiceren. De partijen werken samen in het consortium en hebben een verklaring van belangen ondertekend.