In deze animatievideo leggen wij uit waarom metingen en modelleren beiden nodig zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het blootstellingsonderzoek.

Animatievideo

(Beeldtekst: Het onderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden. Waarom metingen en modelleren? Een animatie. Het beeld wordt blauw en de landkaart van Nederland verschijnt.)

VOICE-OVER: In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen vijftig meter van een bloembollen- of fruitperceel.
Het is onduidelijk in welke mate deze omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die daar worden gebruikt.
Daarom co├Ârdineert het RIVM een onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen bij bloembollen.
Bij dit onderzoek maken we zowel gebruik van metingen als van rekenmodellen.
We meten bij omwonenden of bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in en om het huis op het moment dat een bespuiting plaatsvindt en op verschillende tijdstippen in de dagen erna.
De onderzoekers verzamelen hiervoor monsters van de lucht binnen en buiten, van urine van de bewoners van huisstof en van de grond en planten in de tuin.
Dat doen we bij woningen tot op 250 meter afstand.
Door metingen weten we precies welke stoffen zich waar bevinden en hoe die zich in de omgeving verspreiden.
Maar metingen zijn ook momentopnames.
Ze kunnen niet in elke situatie en op elk moment worden uitgevoerd en geven dus geen compleet beeld.
Daarom maken we ook gebruik van rekenmodellen.
We kunnen de bestaande metingen verklaren met rekenmodellen.
We kijken eerst of dat goed lukt.
Met rekenmodellen kunnen we de blootstelling ook voor andere tijdstippen, andere weeromstandigheden en andere locaties zo goed mogelijk schatten.
Maar met rekenmodellen kunnen we niet alles.
Bij verschillende teelten is ander onderzoek nodig.
Zo wordt soms omlaag en soms opzij gespoten.
Rekenmodellen worden dus deels gebaseerd op bestaande en beproefde modellen die de verspreiding van stoffen beschrijven.
Om de rekenmodellen zo nauwkeurig mogelijk te maken worden ook experimentele metingen gedaan op proefboerderijen en in het veld.
Zo vullen metingen en modelberekeningen elkaar aan.
Beide zijn nodig om de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen te begrijpen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.rivm.nl/obo.)