Het OBO is uitgevoerd door een onafhankelijk consortium van kennisinstituten en het resultaat van het onderzoek is beoordeeld door de Wetenschappelijke Begeleidingsgroep. Deze bestaat uit onafhankelijke wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Daarmee kan zowel de wetenschappelijke betrouwbaarheid als ook de praktijkrelevantie van het onderzoek beoordeeld worden.

De conclusies en aanbevelingen van het consortium zijn uitgebreid besproken. De Wetenschappelijke Begeleidingsgroep was van oordeel dat de conclusies goed onderbouwd. De aanbevelingen werden, met enkele toevoegingen, ook ondersteund.

De Maatschappelijke Klankbordgroep heeft geadviseerd over de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek. De leden spraken uit dat veel vragen beantwoord zijn, en dat het onderzoek de verwachtingen heeft overtroffen. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaven de leden aanbevelingen voor vervolg.

Er zijn vragen over:

  • Mogelijke risico’s die met de gevonden blootstelling verbonden zijn.
  • De manier waarop de resultaten zich verhouden tot de toelatingsbeoordeling.
  • De relatie tussen blootstelling en gezondheidseffecten, inclusief kinderen.
  • De koppeling tussen het blootstellingsonderzoek en de gezondheidsverkenning.
  • De noodzaak voor aanvullend onderzoek op kennislacunes (zoals andere teelten en routes waarlangs omwonenden worden blootgesteld).
  • Wie deze duiding moet doen om te komen tot een oordeel en afweging.
  • De zin en wenselijkheid van advies aan omwonenden over maatregelen, hetzij no-regret, hetzij volgend op de duiding van risico.

De mogelijkheden van de nieuwe kennis biedt voor ruimtelijke ordening.

Zie ook: