Waar staan we nu?

De eerste metingen van bespuitingen in de bollenteelt hebben in mei en juli plaatsgevonden. Telers en omwonenden doen daarvoor samen mee aan het onderzoek. Tegelijkertijd is ook op controlelocaties gemeten. Deze controlemetingen zijn nodig om resultaten te kunnen toetsen en conclusies te kunnen trekken. In oktober zijn daarnaast achtergrondmetingen uitgevoerd op de proeflocaties. Ook het laboratoriumonderzoek met vrijwilligers is van start gegaan en de experimenten op de proefboerderij zijn inmiddels afgerond.

Planning meer metingen

De planning is dat in het voorjaar en de zomer van 2017 de andere veldmetingen gedaan worden, gevolgd door de laatste achtergrondmetingen in het najaar van 2017. Op welke locaties metingen worden verricht, is vertrouwelijk. Op deze manier wordt de privacy van deelnemende telers en bewoners zo goed mogelijk gewaarborgd.

Vervolgens zullen de meetresultaten gebruikt worden voor de modellering. Bij het uitvoeren, analyseren, interpreteren en communiceren van de metingen komt veel kijken. Het zal dus nog tot eind 2018 duren voordat resultaten beschikbaar komen.

Aanvullende informatie en kennis

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft met het consortium een extra overeenkomst gesloten hoe we omgaan met aanvullend onderzoek (zogenaamd 'add on-onderzoek'). Een add on-onderzoek maakt het mogelijk om relevante gegevens te verzamelen of kennis te ontwikkelen, aanvullend op het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel. Het kan bijvoorbeeld gaan om extra methoden om blootstelling te meten.

Visie op de modellering

Het consortium heeft zijn visie op hoe de modellering van de gegevens inzicht gaat geven in de blootstelling met het RIVM besproken. Modellering is van groot belang in OBO. We willen de metingen op de onderzoekslocaties met elkaar in verband kunnen brengen om goed te begrijpen waarom we een bepaalde blootstelling meten. Als we deze verbanden kennen, is er een basis om ook een voorspelling te maken voor andere teelten, andere locaties of andere stoffen. 

Wetenschappelijke en maatschappelijke toetsing

Deze visie op de modellering hebben we voorgelegd aan de wetenschappelijke Begeleidingsgroep. De Begeleidingsgroep geeft wetenschappelijke adviezen over de uitvoering van het onderzoek en interpretatie van de resultaten en buigt zich over vragen die zich gedurende het onderzoek aandienen. Op 24 oktober hebben 16 inhoudsdeskundigen en vier ervaringsdeskundigen (2 telers en 2 bewoners) kritisch gekeken naar deze visie. De bijeenkomst werd ook bezocht door leden van de maatschappelijke Klankbordgroep. De grote lijn van het onderzoek wordt als zeer solide gezien. De Begeleidingsgroep benadrukt dat het onderzoek complex is en heeft het vertrouwen dat het consortium daar goed raad mee weet.

Midden in de samenleving

  • Begin oktober werd in Utrecht een internationale bijeenkomst van de International Society of Exposure Science gehouden, waar we ons onderzoek gepresenteerd hebben. De Nederlandse en buitenlandse toehoorders waren te spreken over de aanpak en omvang van het onderzoek. 
  • Diverse dagbladen in Noord-Holland hebben op 5 november een artikel van Nicolline van der Spek geplaatst: "hoe giftig is de bollenteelt". De rol van ons onderzoek komt daarin ook aan bod.
  • Op 7 december zullen we een toelichting geven op het onderzoek tijdens een vergadering van de kring West-Friesland van de KAVB.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep geeft advies aan het RIVM over de richting van het onderzoek, de presentatie van de resultaten, de conclusies en aanbevelingen en over de website en andere communicatiemiddelen. Ook zorgen de leden voor het informeren van hun eigen achterban en vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. Op 6 december komt de Klankbordgroep weer bijeen en worden de voortgang en de verwachtingen van de resultaten van het onderzoek en de modellering besproken. Adviezen en samenvattingen van de Klankbordgroep kunt u ook lezen op de OBO-website.