Insecticiden spuiten op een veld

This information is only available in Dutch.

Veldmetingen afgerond

De laatste achtergrondmonsters zijn 8 december 2017 opgehaald. Deze metingen geven een beeld van de (achtergrond-) blootstelling als er niet gespoten wordt.

Klankbordgroep gezondheidsverkenning

Eind 2017 kon geen geschikte datum voor een klankbordgroep over de gezondheidsverkenning worden gevonden. We zijn daarop met het consortium (RIVM IRAS NIVEL) in overleg gegaan over de planning. De Klankbordgroep wordt gepland in de laatste weken van maart 2018.

Reactie op Amerikaanse studie in Nature 

Op 29 augustus 2017 heeft het wetenschappelijke tijdschrift Nature een studie gepubliceerd over de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen in San Joaquin Valley, Californië. Deze publicatie kreeg ook aandacht in de Nederlandse media en de Tweede Kamer stelde er vragen over. Het RIVM geeft aan dat de situatie in de Verenigde Staten niet vergelijkbaar is met de situatie in Europa en specifiek die in Nederland. Ook de Gezondheidsraad concludeerde al dat buitenlandse bevindingen niet direct naar de Nederlandse situatie zijn door te trekken. Hoe relevant deze gegevens zijn voor Nederland kan dan ook niet precies worden beantwoord. 

· Ten eerste omdat de waarden voor gewasbeschermingsmiddelengebruik per vierkante mijl niet één op één te vergelijken zijn met Nederlandse waarden voor gebruik per hectare landbouwgrond. Dit omdat een gebied van een vierkante mijl (=259 hectare) rond een bewoner niet volledig uit landbouwgrond bestaat. 

· Ten tweede zijn de gewassen in deze studie anders dan in de Nederlandse situatie. Het aantal kilogrammen dat wordt gebruikt kan daarom niet direct worden vertaald naar blootstelling. 

· Ook de wijze van gebruik kan sterk verschillen, zo gelden in Nederland bepaalde eisen aan het verminderen van verwaaiing van middelen (drift). 

  • Lees hier het antwoord van de minister op de vragen van de Tweede Kamer

Wetenschappelijke Begeleidingsgroep blootstellingsonderzoek

De wetenschappelijke Begeleidingsgroep van 12 oktober 2017 is helaas niet doorgegaan. In overleg met de programmaleider heeft de voorzitter van de wetenschappelijke Begeleidingsgroep besloten de vergadering te laten vervallen. De reden is dat wat over voortgang van het veldwerk en de modellering te melden was, op dat moment niet omvattend genoeg was om daarvoor alle experts bijeen te roepen. De afspraak is dat we alle resultaten in samenhang presenteren. In het voorjaar van 2018 zijn die resultaten van alle metingen en locaties beschikbaar.

Over de fasering

In Nieuwsbrief 6 (juni 2017) schreven we over de fasering van het onderzoek. Het onderzoek is gestart bij omwonenden rond bollenvelden. Aan de Tweede Kamer is eerder gemeld (Kamerstuk 27 858, nr. 230, nr. 311, en recent in nr. 409) dat in een volgende fase wordt gekeken naar fruitboomgaarden. Als daar aanleiding toe is vanuit het lopende onderzoek, kan de invulling van het vervolg anders zijn. Bij de opdrachtverlening voor het onderzoek verzocht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RIVM om vanaf 2017 met de ministeries te overleggen over een mogelijk vervolg. Het RIVM werkt samen met de departementen aan een voorstel hoe dat proces ingericht wordt.

Lees meer over de fasering van het onderzoeksvoorstel