Onderzoek begint bij de bollenteelt

In mei 2015 maakte toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend om het OBO gefaseerd uit te voeren. Het onderzoek begint bij omwonenden rond bollenvelden. Inmiddels is de opdracht daarvoor aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verleend en gaat het veldwerk beginnen. OBO wordt gecoördineerd door het RIVM en uitgevoerd door een onafhankelijk consortium van wetenschappelijke instellingen.

In 2016 worden op enkele locaties met bollenteelt metingen verricht. Ook in 2017 wordt op meerdere locaties gemeten. Families die dicht bij geselecteerde percelen wonen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Keuze meetlocaties

De keuze van de locaties is grondig voorbereid om betrouwbare conclusies te kunnen trekken uit de meetgegevens die worden verzameld. Daarvoor zijn criteria opgesteld waar de onderzoekslocaties aan moeten voldoen. Alle locaties met bollenteelt in Nederland zijn betrokken in de selectie. Er moeten voldoende woningen zijn in de nabijheid van het landbouwperceel. Deze woningen moeten tevens op verschillende afstanden en in meerdere windrichtingen vanaf het perceel liggen, dus niet alleen aan één kant. Tot slot moet de eigenaar van een geschikt perceel instemmen met deelname aan het onderzoek.

Bescherming privacy

De metingen worden op een aantal locaties in Nederland uitgevoerd. Het onderzoeksconsortium doet er alles aan om de privacy van deelnemers aan OBO te beschermen (volgens de Wet bescherming persoonsgegevens). Daarom worden de precieze meetlocaties niet bekend gemaakt.

Verkennend onderzoek naar de gezondheid van omwonenden

Het RIVM coördineert ook een verkennend gezondheidsonderzoek. In dit onderzoek proberen we met behulp van bestaande gegevens en vragenlijsten te weten te komen of er een relatie bestaat tussen ziektecijfers en afstanden tot percelen met bepaalde teelten. Dit is niet direct te linken aan blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Eventuele verschillen in gezondheid kunnen ook door iets anders worden veroorzaakt, bijvoorbeeld andere voeding of nabij gelegen industrie.

De resultaten van dit verkennend gezondheidsonderzoek kunnen dus niet rechtstreeks gekoppeld worden aan die van het blootstellingsonderzoek. Het is wel onze verwachting dat alle resultaten samen richting geven aan eventueel vervolgonderzoek. 

Interview voorzitter klankbordgroep

De klankbordgroep begeleidt het OBO door adviezen aan het RIVM te geven. De klankbordgroep is samengesteld uit maatschappelijke partijen die een belang hebben bij de problematiek rondom bestrijdingsmiddelen en omwonenden. Zo sluit het onderzoek goed aan bij de praktijk. Lees meer.

Interview voorzitter begeleidingsgroep

De begeleidingsgroep toetst de relevantie en kwaliteit van het OBO. Aan de begeleidingsgroep nemen 18 wetenschappers en 6 ervaringsdeskundigen (3 toepassers van bestrijdingsmiddelen en 3 omwonenden) deel. Wij willen u graag kennis laten maken met de voorzitter van de begeleidingsgroep. Lees meer.