Website uitgebreid

De website www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl is uitgebreid met aparte pagina’s over en voor de begeleidingsgroep, klankbordgroep, het consortium en de wetenschappelijke en maatschappelijke toetsing van het onderzoek. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) update de site regelmatig en als er nieuws te melden is. 

Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft op 28 mei het spits afgebeten. De samenstelling van de groep staat op de website.

De klankbordgroep adviseert het RIVM gevraagd en ongevraagd over alle aspecten van het onderzoek. Altijd is door het kabinet aangenomen dat bestrijdingsmiddelen die voor de toepasser veilig genoeg werden bevonden, dit ook voor omwonenden en niet-professionele passanten zouden zijn. Uit het advies van de Gezondheidsraad echter komt naar voren dat deze aanname getoetst moet worden.

Dat advies wordt nu opgevolgd met onderzoek naar de blootstelling van omwonenden. Dat er momenteel geen inzicht is in de blootstelling ervaart de klankbordgroep als een groot probleem. Voor het onderzoek moet de leefsituatie van de omwonenden het uitgangspunt zijn, niet de impact van één toepassing. 

Consortium

Diverse partijen met interesse in deelname aan het consortium voor het uitvoeren van onderzoek hebben op 6 en 11 juni overlegd over de aanpak.

 De partijen zijn vervolgens aan de slag gegaan met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en de onderlinge afstemming daarin. Tijdens dat proces zullen zij ook te rade gaan bij ervaringsdeskundigen. 

Participatie

Omwonenden zijn nadrukkelijk betrokken bij het onderzoek. Zij hebben een stem in de klankbordgroep en in de begeleidingsgroep van het onderzoek.

 In de eerste week van juli zijn onderzoekers in gesprek geweest met omwonenden om te leren van hun ervaringen.

Het RIVM kiest voor deze aanpak omdat participatie van de mensen die het onderzoek direct aangaat goed is voor de relevantie en voor de kwaliteit van het onderzoek. Dat zijn in ieder geval de ervaringen uit gezondheidsonderzoek.

'Pilot' wordt 'Voorbereiding voor het onderzoek'

Zowel in de klankbordgroep als in het consortium kwam de vraag op wat precies met een ‘pilot’ onderzoek bedoeld is. Het gedeelde beeld is dat een groot onderzoek goed moet worden voorbereid.

 Welke obstakels maken het onmogelijk om direct een groot onderzoek uit te rollen? Daarnaast zal men nu al moeten bedenken hoe een groot onderzoek er uit kan zien. Dat is nodig om te motiveren waarom bepaalde voorbereidingen getroffen moeten worden (en andere niet). Het grote onderzoek wordt daarom nu ook al ontworpen. Om deze redenen spreken we nu van ‘de voorbereidingen‘, en niet meer over ‘de pilot’. 

Planning

Medio september worden de onderzoeksvoorstellen vanuit het consortium verwacht. Deze voorstellen worden daarna beoordeeld door internationale reviewers. Deze geven hun oordeel over de kwaliteit en relevantie van het voorstel.

 De onderzoekers krijgen dan een kans om te reageren op de commentaren, waarna de reviewer zijn oordeel terugstuurt naar het RIVM. Vervolgens passen de onderzoekers de voorstellen aan. Deze worden dan in november besproken door de Begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep beoordeelt de voorstellen op wetenschappelijke kwaliteit en op relevantie en doet aanbevelingen.

In september zal het RIVM deskundigen benaderen voor deelname. Gezien het onderwerp van het onderzoek komen als deelnemers in de begeleidingsgroep in aanmerking: onafhankelijke onderzoekers en deskundigen, deskundigen vanuit milieuorganisaties of de agrarische en agrochemische sector, en van het openbaar bestuur (zoals gemeenten, inspecties, en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en). Omwonenden en telers kunnen eveneens zitting nemen als ervaringsdeskundigen. Tenslotte zal de klankbordgroep het RIVM adviseren over de voorstellen met hun beoordelingen.